Ngôn ngữ

Tiền tệ

Long Thanh Golf Club and Residential Estate

99A, Phuoc Tan - Long Hung road, Huong Phuoc village, Phuoc Tan commune, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Length: 7011/7056 yardsDesigner: Ron FreamHoles: 36Par: 72Established: 2001Hiển thị chi tiết

06:10 AM

Số lỗ: 18

Người chơi: 1 - 4

1.375.000

1.713.000

Buggy

06:40 AM

Số lỗ: 18

Người chơi: 1 - 4

1.375.000

1.713.000

Buggy

06:40 AM

Số lỗ: 18

Người chơi: 1 - 4

1.375.000

1.713.000

Buggy

06:50 AM

Số lỗ: 18

Người chơi: 1 - 4

1.375.000

1.713.000

Buggy

07:00 AM

Số lỗ: 18

Người chơi: 1 - 4

1.375.000

1.713.000

Buggy

07:10 AM

Số lỗ: 18

Người chơi: 1 - 4

1.375.000

1.713.000

Buggy

Đang tải…